اگر متن به هم ریخته است لطفا عکس ها را ببینید

محقق
2003 –        ایجاد نگرش مثبت                       – جایگاه سازی محصول در بازار

–        حفظ روابط                                  –  اقناع

–        حمایت از سازمان یا شرکت               –  معرفی محصول

–        مقابله با فعالیت رقبا                        –  ایجاد تمایز

–        برقراری ارتباط

Formby
2008 –        ایجاد اگاهی

–        تغییر تمایلات و طرز فکر

–        ساختن ذهنیت و تصویر نسبت به شرکت

–        تقویت وفاداری به برند

Poultry
2002 –        برانگیختن نیاز

–        بهبود پیوند با یک برند به گونه ای که آن را بر سایرین ترجیح دهد

–        تسهیل فرایند خرید

–        ترغیب افراد به منظور اماده سازی آنها برای خرید

Vary
20011 –        درگیر شدن با تبلیغ

–        یاداوری تبلیغ

McKay-Nesbit; et.al
2007 –        ایجاد تمایل به تبلیغات

–        ایجاد تمایل به برند

–        قصد خرید

Doses; et.al
1999 –        ایجاد هویت برای نام تجاری

–        موضع یابی برند از طریق متمایز سازی درون داده ها ، فرایندها و برون داده ها

Metal
2000

 

 

 

–        ایجاد رضایت و ایجاد اطمینان

–        اثرگذاری بر کیفیت تصمیمات ایجاد ارزش ویژه برند

–        ایجاد مزیت برای مصرف کننده از طریق کاهش هزینه های تصمیم گیرینتیجه گیری اهداف تبلیغاتنتیجه گیری اهداف تبلیغات

Pavlov & Stewart
مطلب مشابه :  رمز موندگاری آگهی