مردگرایی/ زن گرایی

بعد زن سالاری/مردسالاری ناظر به دستاوردهای یک جامعه است.جامعه ایی که به سمت دست آورد، اعتماد به نفس، و موفقیت های مادی حرکت می کند این جامعه به لحاظ مردسالاری در سطح بالایی قرار دارد.از دگر سو، فرهنگ هایی که از سطح مردسالاری پایینی برخوردارند عمدتاً به ارتباطات، مراقبت از ضعفا و ارتقای سطح کیفی زندگی می اندیشند.شاخصه ی مردسالاری بالا نشان می دهد که این فرهنگ بر ارزش های مردسالاری تاکید دارد و نقش مردان از اهمیت بیشتری برخوردار است.برخی نویسندگان، نظیر بگچی، کرونی، هارت و پیترسون  معتقداند کهفناوری،  همکاری را تقویت کرده و سطح کیفی زندگی را بهبود می بخشند و این ارزش ها در کشورهایی که از شاخصه زن سالاری/مردسالاری پایینی برخوردارند مبنای مستحکمی دارند“.اما، می توان گفت در کشوری با سطح مردسالاری بالا نگاه به استفاده از فناوری  نگاه مثبتی می تواند باشد اگر و تنها اگر فناوری مذبور عملکرد را بهبود بخشیده، شانس موفقیت را بالا برده، و رقابت را تقویت کنند، که این هر سه شرط عوامل کلیدی یک فرهنگ مردسالارند.به سخنی دیگر بعد مردسالاری و زن سالاری دست کم به لحاظ مفهومی تاثیری چندگانه بر فناوری دارد (Kovacic, 2005).

 

جدول 2-4) تفاوت­های کلیدی میان جوامع زن و مرد (قاعده کلی، خانواده، مدرسه و کارگاه)

زن مرد
1-ارزش های غالب در جامعه مراقب دیگران ارزش های غالب در جامعه موفقیت و پیشرفت مادی هستند
2-افراد و روابط گرم مهم هستند پول و چیزهای مادی مهم هستند
3-هر کس باید محبوب باشد مردان مدعی، جاه طلب و خشن هستند
4-هم مرد و هم زن مجازند تا حساس و نگران روابط باشند زنان به نظر حساس و مراقب روابط هستند
5-در خانواده، هم پدران و هم مادران با حقایق و احساسات سر و کار دارند در خانواده پدران با حقایق و مادران با احساسات سر و کار دارند
6-هم پسر ها و هم دختر ها مجازند گریه کنند اما نباید دعوا کنند دختر ها گریه می کنند اما پسر ها خیر، پسر ها باید موقع حمله دعوا کنند اما دخترها نباید دعوا کنند
7-دلسوزی برای ضعیف دلسوزی برای قوی
8-دانش آموز متوسط یک معیار است بهترین دانش آموز معیار است
9-قبول نشدن در مدرسه یک رویداد کوچک است قبول نشدن در مدرسه یک حادثه بد است
10-مساعدت در نظر معلم ها تحسین می شود استعداد در نظر معلم ها تحسین می شود
11-پسر ها و دختر ها موضوعات یکسان مطالعه می کنند پسر ها و دختر ها موضوعات مختلف را مطالعه می کنند
12-کار می کنند تا زندگی کنند زندگی می کنند تا کار کنند
13-مدیران درک و تلاش را برای اجماع بکار می برند از مدیران انتظار می رود قاطع و مدعی باشد
14-تاکید بر تساوی، اتحاد و کیفیت زندگی کاری تاکید بر انصاف، رقابت میان هم کارها و اجرا
15-رفع نزاع ها با مصالحه و مذاکره رفع نزاع ها با جنگیدن

منبع: (Hofsted, 1981)

 

جدول 2-5) تفاوت های کلیدی میان جوامع زن و مرد (سیاست و عقاید)

زن مرد
1-رفاه جامعه ایده آل اجرای جامعه ایده آل
2-به نیازمند باید کمک شود قوی را باید پشتیبانی کرد
3-جامعه آسان گیر جامعه اصلاح کننده
4-کوچک و کند و زیبا هستند بزرگ و سریع زیبا هستند
5-حفاظت از محیط باید بیشترین اولویت  را داشته باشد حفظ رشد اقتصادی باید بیشترین اولویت را داشته باشد
6-دولت سهم نسبتا عظیمی از بودجه بر یاری پیشرفت کشورهای فقیر می پردازد دولت سهم نسبتا کوچکی از بودجه  را برای یاری پیشرفت کشورهای فقیر می پردازد
7-دولت سهم نسبتا کوچکی از بودجه  را برای تسلیحات صرف می کند دولت سهم نسبتا عظیمی از بودجه را برای تسلیحات صرف می کند
8-نزاع های بین المللی  را باید با مذاکره و مصالحه رفع نمود نزاع های بین المللی را باید با نشان قدرت برای جنگیدن رفع کرد
9-تعداد نسبتا زیادی از زنان در موقعیت های سیاسی  منتخب تعداد نسبتا کوچک از زنان در موقعیت های سیاسی منتخب
10-آیین های غالب بر تکمیل جنس ها  تاکید می کند آیین های غالب حق ویژه مرد تاکید می کند
11-آزادی زنان یعنی مردان باید سهم مساوی هم در منزل و هم در کار داشته باشند آزادی زنان یعنی زنان را برای موقعیت هایی بپذیرند  که تا کنون  تحت اشغال مردان بوده است

منبع: (Hofsted, 1981)

 

2-14-3) فاصله قدرت

بعد فاصله قدرت نشانگر مفهومی است که اعضای جامعه درخصوص توزیع نابرابرانه قدرت در نهاد ها و سازمان ها دارند.میزان پذیرش این مسئله در یک جامعه نیز از دیگر نمودهای آن است.مردم کشورهایی که در آن ها قدرت بسیار است نظامی سلسله مراتبی را می پذیرند که در آن هرکس جایگاهی دارد که کاملاً تعریف شده است. جوامع دارای فاصله قدرت کم به شهروندان خود امکان تحرک اجتماعی بالا و شرکت در فرایند تصمیم گیری را می دهند. یکی از شرایط مشارکت شهروندان راه اندازی فناوری های ارتباطی مختلف است که این مشارکت را تسهیل می کند. بنابراین می توان گفت که جامعه ای که دارای فاصله قدرت بالایی است نسبت به استفاده از فناوری نگرش منفی دارد (Kovacic, 2005).

مطلب مشابه :  افزایش فالوور اینستاگرام

 

جدول 2-6) تفاوت های کلیدی میان جوامع دارای فاصله قدرت کم و بسیار (قاعده کلی، خانواده، مدرسه، کارگاه)

فاصله قدرت کم فاصله قدرت بسیار
نابرابری میان افراد باید به حداقل برسد نابرابری میان افراد مورد توقع و مطلوب هستند
باید و تا اندازه ای استقلال بینابین میان افراد قوی تر و ضعیف تر  وجود داشته باشد. افراد قوی تر باید به قوی تر وابسته باشند،در عمل، افراد ضعیف تر را میان وابستگی و وابستگی متقابل متقارن می سازند.
والدین با فرزندان برابری را رعایت کنند. والدین فرمانبری را به کودکان یاد می دهند
کودکان با فرزندان برابری را رعایت کنند. کودکان با  احترام با والدین رفتار می کنند.
معلم ها توقع پشتکار از دانش آموزان کلاس دارند. از معلمان انتظار می رود همه ابتکار ها در کلاس را لمس کنند.
از معلم ها انتظار می رود حقایق غیر شخصی را منتقل کند. معلم ها، افرادی هستند که دانش شخصی را منتقل می کنند.
دانش آموزان با معلمان برابری را رعایت کنند. دانش آموزان با احترام با معلم ها رفتار می کنند
افراد با سواد تر قدرت کمتری از افراد کم سواد داشته باشند. هم افراد  با سواد و هم افراد کم سواد تقریبا بطور مساوی ارزش های طرفدار استبداد را نشان می دهند.
سلسله مراتب در سازمانها یعنی نابرابری نقش ها ی مستقر شده برای راحتی سلسه مراتب در سازمان ها، وجود نابرابر میان اعضای بالاتر و پایین تر را منعکس می کند.
غیر متمرکز سازی مشهور است. متمرکز سازی مشهور است.
محدوده باریک حقوق  میان بخش های بالاو پایین سازمان محدوده وسیع حقوق میان بخش بالا و پایین سازمان
زیر دست ها انتظار به مشورت خواسته شدن را دارند زیر دست ها توقع دارند که به آنها گفته شود که چه انجام دهند
رئیس ایده آل یک دموکرات کاردان می باشد رئیس ایده آل یک حاکم مطلق خیر اندیش و یا پدری خوب است.
مزایا و نشان های وضعیت روی درهم کشیده می شود. مزایا و نشان های وضعیتی برای مدیران مورد توقع و هم مشهور است.

منبع: (Hofsted, 1981)

 

جدول (2-7) تفاوت های کلیدی میان جوامع دارای فاصله قدرت کم و بسیار (سیاست و عقاید)

فاصله قدرت کم فاصله قدرت زیاد
استفاده از قدرت باید مشروع و موضوع معیار خوب و بد باشد قدرت بر حق  غالب می شود و هر کس که قدرت دارد، درست و خوب است.
مهارت ها، ثروت، قدرت و مقام لازم نیست که با هم حرکت کنند. مهارت ها،ثروت، قدرت و مقام باید با هم حرکت کنند
طبقه متوسط بزرگ است. طبقه متوسط کوچک است
همه باید حقوق مساوی داشته باشند قدرتمندان دارای مزایا هستند
افراد قدرتمند سعی می کنند صعیف تر از آنچه هستند به نطر برسند افراد قدرتمند سعی می کنند حتی الامکان موثر بنظر می رسند
قدرت بر اساس موقعیت رسمی – تخصص و توانایی است تا پاداش بدهد. قدرت بر اساس خانواده یا دوستان، گیرایی و توانایی استفاده از زور است
راه تغییریک سیستم سیاسی از طریق تغییر قوانین (تکامل )می باشد. راه تغییر یک نظام سیاسی از طریق تغییر افراد در بالا (تکامل)است.
استفاده از خشونت در سیاست خانگی نادر است. نزاع های سیاسی خانگی مکررا به خشونت ختم می شود
دولت های حزبی بر اساس نتایج اکثریت آراء دولت های مستقل یا ثروتمند بر اساس پذیرش بعنوان همکار
طیف سیاسی، مرکز قوی و بالهای چپ و راست ضعیف را نشان می دهد طیف سیاسی در صورت مجاز به آشکار شدن، مرکز ضعیف و بالهای قوی را نشان می دهد
تفاوت های پیامد کوچک در جامعه که بشتر با نظام مالیاتی کاهش می یابد تفاوت های پیامد های وسیع در جامعه بیشتر با نظام مالیاتی افزایش می یابد
غالب شدن  نظام های  مذهبی و فلسفی بر تساوی تاکید می کند غالب شدن نظام های مذهبی و فلسفی بر سلسله مراتب و تشکیلات تاکید می کند
غالب شدن  ایدئولوژی های سیاسی  بر تصمیم قدرت تاکید و ممارست می کند. غالب شدن ایدئولوژی های سیاسی بر نزاع قدرت تاکید و ممارست می کند
نظریه های مدیریت بومی متمرکز بر نقش کارمندان است. نظریه های مدیریت بومی متمرکز بر نقش مدیران است.

منبع: (Hofsted, 1981)

 

2-14-4) اجتناب از عدم قطعیت /اطمینان

بعد پرهیز ناپایدار ناظر به میزان احساس ناراحتی افراد جامعه در برابر بی ثباتی و ابهام است .اعضای جوامع دارای پرهیز ناپایدار بالا خطر امر مجهول، یعنی شرایط فاقد ساختار را کاهش می دهند، در عین حال افراد جوامع دارای پرهیز ناپایدار پایین «اهل ریسک» هستند. پذیرفتنی است  که جوامع دارای پرهیز ناپایدار بالا در به کارگیری فناوری ها کند عمل می کنند، حال آنکه کشورهای دارای پرهیز ناپایداری پایین در به کارگیری فناوری ها پیش گامند و حتی اگر احتمال شکست خوردن را بدهند بازهم ریسک می کنند. بنابراین می توان گفت که جوامع دارای فرهنگ پرهیز ناپایدار بالا درمجموع نگاهی منفی به استفاده از فناوری دارند  (Kovacic, 2005).

مطلب مشابه :  چطور فروش خود را زیاد کنیم

 

جدول 2-8) تفاوت های کلیدی میان جوامع اجتناب از عدم اطمینان ضعیف و قوی (قاعده کلی، خانواده، مدرسه و کارگاه)

اجتناب از عدم اطمینان ضعیف اجتناب از عدم اطمینان قوی
1-نامعلومی ویژگی  طبیعی زندگی است و هر روز همانطور که می آید پذیرفته می شود. نامعلومی ذاتی در زندگی را بعنوان خطر مداوم  احساس شود که باید با آن مبارزه کرد
2-تاکید کم :احساس معقول خوب بودن تاکید زیاد : احساس معقول اضطراب
3-ادعا و احساسات را نباید نشان داد ادعا و احساسات ممکن است در زمان و جای درست پاک شود
4-راحت در موقعیت های جاه طلبی و با خطر های نا آشنا پذیرش خطرهای آشنا ترس از موقعیت های جاه طلبی و خطرهای نا آشنا
5-قوانین ملایم برای کودکان در مورد آنچه که کثیف و حرام است قوانین سخت برای کودکان در مورد آنچه که کثیف و حرام است
6-آنچه که متفاوت  است، کنجکاوی است آنچه که متفاوت است، خطرناک است
7-دانش آموزان با موقعیت های یادگیری بی انتها راحت و علاقه مند در بحث های خوب دانش آموزان در موقعیت های یادگیری آموزش داده شده راحت و علاقه مند به پاسخ های صحیح
8-معلم ها ممکن است بگویند (نمی دانم)  معلم ها بنظر می رسد همه پاسخ ها را دارند
9-قوانین بیشتر از نیاز و نباید وجود داشته باشند نیاز احساسی برای قوانین، حتی اگر کارایی نداشته باشد
10-زمان چارچوبی برای گرایش است زمان، پول است
11-احساس راحتی در زمان تنبلی، سخت کوشی در زمان نیاز احساس نیازمند مشغول  بودن :درون اصرار می کند تا سخت کار کند
12-دقت و وقت شناسی را باید یاد گرفت دقت و وقت شناسی در طبیعت فرد وجود دارد.
13-تحمل نظرات و رفتار منحرف و نوآور توقیف نظرات و رفتار منحرف اصرار بر نو آوری
14-انگیزه از طریق کسب و اعتبار و متعلقات انگیزه بوسیله امنیت و اعتبار یا تعلقات

منبع: (Hofsted, 1981)

 

جدول 2-9) تفاوت های کلیدی میان جوامع اجتناب از عدم اطمینان ضعیف و قوی (سیاست و عقاید)

اجتناب از عدم اطمینان ضعیف اجتناب از عدم اطمینان قوی
1-قوانین و مقرارت اندک و کلی قوانین و مقرارت صریح و بسیار
2-اگر به قوانین نتوانیم احترام بگذاریم  باید آنها را عوض کنیم اگر به قوانین احترام گذاشته نشود ما گنهکار هستیم و باید توبه کنیم
3-شایستگی شهروند در مقابل قدرت ها بی کفایتی شهروند در مقابل قدرت ها
4-اعتراض شهروند قابل قبول  است اعتراض شهروند باید سرکوب شود
5-نقاط مثبت شهروندان برای موسسات نقاط منفی شهروندان برای موسسات
6-نقاط مثبت مستخدمین دولتی برای فرایند سیاسی نقاط منفی مستخدمین دولتی برای فرایند سیاسی
7-مدارا و میانه روی محافظه کاری، افراط کاری، قانون ونظم
8-تمایلات مثبت برای افراد جوان تمایلات منفی برای افراد جوان
9-منطقه سازی، احساسات بین المللی، تلاش ها برای یکپارچه سازی  اقلیت ها ملت گرایی، بیگانه ترس، سرکوبی اقلیت ها
10- اعتقاد به جامع گرایان و حس عام اعتقاد به کارشناسان و متخصص
11-پرستارهای زیاد، پزشکان اندک پزشکان زیاد و پرستارهای اندک
12-حقیقت یک گروه را نباید به گروه دیگر تحمیل کرد تنها یک حقیقت وجود دارد و ما آن را داریم
13-حقوق بشر :هیچ کس  را نباید برای اعتقاداتش آزار و اذیت کرد عدم تحمل و بنیاد گرایی ایدئولوژیکی و سیاسی و مذهبی
14-در فلسفه و علوم تمایل به نسبیت گرایی و تجربه گرایی وجود دارد. در فلسفه و علوم تمایل به نظریه های بزرگ وجود دارد
15-حریف های علمی می توانند دوستان شخصی باشند. حریف های علمی نمی توانند دوستان شخصی باشند

منبع: (Hofsted, 1981)

 

 

2-15) رابطه مفاهيم هافستد با  رفتار مصرف كننده

از ديدگاه AMA رفتار مصرف كننده به عنوان تعامل پويا از تأثير و شناخت، رقتار محيطي كه با آن ها انسان جنبه هاي تغيير يافته اي از زندگي خود را هدايت مي كند تعريف شده است.(Bennet, 1995).

 

2-15-1)  تأ ثير ارزش ها روي رفتار مصرف كننده:

  • شناخت و ارزش: در بررسيهاي مكلورد[1] كه روي تأثير ارزش هاي فرهنگي روي عواملي مانند سطوح ادراك، يادگيري و تطبيق سازي انجام شده است.بسياري از مطالعات نشان داد كه فرهنگ روي فرآيند شناخت تأثير عمده اي دارد. بنا به گفته آكر و اشميت[2] (1997) مصرف كننده و برند محصول نيز مي توانند به در فرآيند شناخت محصول مؤثر باشد. برند نيز مي تواند حالتي از شناخت باشد و به منظور وسيله اي جهت تمايز يك گروه از مصرف كنندگان از گزوه مرجع از گروه ديگر به كار رود.
  • ارزش و تأثيرات: مطالعات زيادي نقش ارزش فرهنگي را برفرآيند شكل گيري رفتار بررسي كرده است. بين مطالعات تبليغاتي و بررسي رفتار مصرف كننده تمايز وجود دارد و تأثير تبليغات و يا نمايش كالا دو حالت عمده اي است كه بسياري از موارد موفق، ريشه در تطابق با فرهنگ دارد. بر اساس مطالعات تيلور كه روي جنبه هاي مختلف فرهنگ در دو كشور كره و آمريكا انجام شده است. بررسي هاي او نشان داد كه مصرف كنندگاني كه سطح فرهنگي پاييني داند، آگهي هاي بازرگاني با سطوح بالاي اطلاعاتي را ترجيح مي دهند. پژوهشگران دیگری نیز تأثير تبليغات را روي فرهنگهاي متمايز در ابعاد فردي و گروهي بررسي كردند و يافته هاي آنان بيانگر آن بود كه تبليغات عادي كه ارزشهاي فرهنگي محلي را شامل شود بسيار تأثير گذار تر از ساير تبليغات مي باشد. از طرفی در پژوهش دیگری تبليغات به عنوان يك عامل متقاعد كننده در آمريكا معرفی شد در حاليكه تبليغاتي كه مخاطب آنها خانواده و گروههاي مرجع بود در كره موفق نشان داد.
مطلب مشابه :  تبلیغات شفاهی به عنوان یک منبع تبلیغاتی در بازاریابی اینترنتی ( دیجیتال مارکتینگ)

در مطالعات رفتار مصرف كننده، بسياري از مطالعات بيانگر اين مطلب است كه چگونه ارزشهاي فرهنگي رفتار مشتري را تغيير مي دهد. در مطالعات هيرچمن[3] (1981) كه خرده فرهنگ يهودي را در آمريكا مورد بررسي قرار داد، نشان داد كه مصرف كنندگان يهودي از ديگر مصرف كنندگان در رده هاي سني مختلف متفاوت هستند. همچنين بررسيهايي كه در خرده فرهنگ هاي آمريكايي انجام شد نشان داد كه سفيد پوستها، آمريكاييهاي بومي و آمريكاييهاي لاتين تمايل به خريد محصولاتي دارند كه با ارزشهاي محلي آنان سازگار است. موارد فوق نشان مي دهد كه ارزش ها نمايانگر تجلي فرهنگ هستند و آن ارزشهایی هاي مهم هستند كه اصول اساسي در فرهنگ باشند. به بيان ديگرارزش ها مي توانند مهمترين بخش از 4 مفهوم ذكر شده از ديدگاه هافستد باشند و به عنوان يك وجه تمايز يك فرهنگ از فرهنگ ديگر به شمار آيد. تمايل پژوهشگران به منظور بررسي نقش ارزش هاي فرهنگي روي رفتار مصرف كننده مي تواند با يافته هاي متفاوتي از آن مورد آزمايش قرار گيرد.

 

2-15-2) تأثير نشانه ها روي رفتار مصرف كننده

بيشتر تحقيقات در اين حوزه تأثير زبان را روي شناخت مصرف كننده مشخص مي كند. مطالعات در مورد شناخت و ساختارآن  مي تواند وسيله اي براي روان شناختي شناخت باشد، .بنابراين بسياري از مطالعات در اين حوزه از تئوريهاي روانشناختي به منظور بررسي فرآيند اطلاعات مشتري استفاده مي شود. مطالعه نوع زبان در تبليغات نيز بسيار مؤثر است.

 

 

2-15-3) تأثير قهرمانان روي رفتار مصرف كننده:

بر اساس يافته هاي ويلكزو وكنسيا[4](1989)، قهرمانان روي فرآيند شناخت مصرف كننده تأثير گذارند. يافته هاي آنان نشان داد كه چگونه قهرمانان در درك افراد از موضوعي خاص تأثير گذار بوده اند. به عنوان مثال مصرف كنندگان آمريكاي لاتين هنرپيشگان خود را به هنرپيشگان ديگر ترجيح مي دهند. همچنين تأثير سخن گويان قدرتمند در كارآيي تبليغاتي نشان داد كه بيشتر مشتريان به فرهنگ/ اخلاق خود واقف هستند و مؤثرترين فرد مي تواند فرد سخن گو از گروه فرهنگي / رفتاري  مصرف كننده باشد. بعلاوه مشتريان با درجه بالايي از نژاد پرستي تمايل بيشتري به ارزيابي محصول خود دارند.

 

2-15-4) تأثير تشريفات روي رفتار مصرف كننده:

بيشتر مطالعات ميان فرهنگي حاكي از نقش تشريفات مذهبي روي رفتار مصرف كننده است. مطالعه  مهتا و بلكز[5](1991) كه از مالكيت سرنوشت هنديها و مهاجران هندي به آمريكا حكايت دارد نشان داد كه ارتباط بين ارزش ها، نشانه ها، تشريفات و رفتار مصرف كننده يك رابطه بسيار پيچيده است. يافته هاي اين مطالعه حاكي از ان است كه تشريفات مشخصه اي براي حفظ ساير مشخصه ها مي باشد بنابراين تشريفات انحصاراً نمي تواند ارزش هايي از يك فرهنگ را منعكس سازد. غذاهاي هندي بوسيله مهاجران هندي در آمريكا خرده مي شود (يك تشريفات) ولي حكم خالص بودن غذاها ثابت نمي ماند (ارزش سنتي فرهنگي هندي). (وظیفه دوست و ادیبی فرد، 1390).

 

2-16) ارزشهای فرهنگی و تبلیغات دهان به دهان

هنگامی که محصولات و نام تجاری جدید به فرهنگهای دیگر معرفی میشوند، سرعت و میزان پذیرش محصول نگرانیهای مهمی را برای بازاریابان دارد. گسترش تلیغات شفاهی مثبت و عدم تبلیغات شفاهی منفی در مورد محصول یا نام تجاری توسط گروه پذیرندگان اولیه، برای نفوذ موفق در یک جمعیت حیاتی است. تعداد تکرار و شدت تبلیغات شفاهی بستگی به نوع محصول و بازار مورد بحث دارد. همینطور شبکههای اجتاعی درگیر، طبقه اجتماعی هر فرد، شخصیت، فرهنگ، ارتباطات برقرار شده و ارزشهای فرهنگی اغلب تحت تاثیر ماهیت اجتماعی شبکه است. فرهنگ مفهومی پیچیده است جوامع به تعریف مشترکی از آن رسیدهاند. فرهنگ شامل: دانش، اعتقاد، هنر، اخلاق، قانون، سنت و دیگر قابلیتها و عادات به دست آمده توسط انسان به عنوان عضوی از جامعه است هافستد معتقد است؛ فرهنگ برنامه نویسی دسته جمعی از ذهن است که گروهی از انسانها را از گروه دیگر متمایز میکند .مصرف کننده فرهنگ را از جامعه خود و یا گروهی که به آنها وابسته است به دست میآورد. فرهنگ راهی است که گروهها مشکلاتشان را در جامعه حل میکنند. مفهوم فرهنگ شامل یک سیستم مشترک معانی و یا ارزش است که میتواند تاثیر قوی بر اعمال اشیاء، رویدادها، و ایدههای که مردم بر اساس آن عمل میکنند و نسبت به آن ارزش گذاری میکنند. مردم از فرهنگهای مختلف هستند که اغلب انتظار میرود که گروه های مختلف، پیامها، و روشهایی را برای راه ارتباطی که تاثیرگذار است، انتخاب کنند (Lam¸2009).

[1] Maclord

[2] Aacker & Schemit

[3] Hirschman

[4] Wilkes and Vakncia

[5] Mehta and Belks