پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (4332)

2-1- مقدمه132-2- تاریخچه پیشبینی متغیرهای اقتصادی142-3- مبانی نظری پیشبینی172-3-1- روشهای پیشبینی202-3-1-1- روشهای پیشبینی کیفی202-3-1-2- روش دلفی212-3-1-3- سناریو نویسی222-3-1-4- رویکرد ذهنی222-3-2- روشهای پیشبینی کمی222-3-2-1- روشهای پیشبینی سریزمانی232-3-2-2- پیشبینی سریهای زمانی با استفاده از روشهای مسطحسازی252-3-2-3- پیشبینی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (4331)

2-5-1-12-ویلیام فاین362-6-پیشینه تحقیق37فصل3 : روش تحقیق423-1-مقدمه433-2-روش تحقیق443-3-روشها و ابزار جمعآوری اطلاعات463-4-نمودار فرآیند تحقیق463-5-جامعه و نمونه آماری483-6-سوالات و فرضیههای تحقیق483-7-تشریح آزمونهای آماری تحقیق493-7-1-آزمون شاپیرو-ویلک502-7-3-آزمون تی تک نمونهای513-7-3-آزمون علامت523-7-4-تشریح روش آنتروپی شانون533-8-خلاصه فصل55فصل4: تجزیه‌وتحلیل دادهها564-1-مقدمه574-2-آمار توصیفی584-2-1-توصیف داده‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (4330)

مسئول مالی بازرگانی فاکتور محصولات ارسالی را صادر و برای مشتری ارسال می نماید. مسئول فروش تأییدیه رسید محصولات را از مشتری اخذ و آن را ثبت می نماید.ActorJobsمشتری تقاضای خرید محصولقسمت فروش بررسی موجودی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (4329)

مقدمه 813-1 تحقیق علمی  813-1-1 تعریف و مفهوم تحقیق علمی   813-1-2 قواعد تحقیق علمی  82 3-1-3 فلسفه تحقیق علمی  833-1-4 ویژگی های تحقیق علمی  843-1-5 هدف از تحقیق علمی  863-1-6 انواع تحقیق علمی  873-1-6-1 انواع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (4328)

موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) رایانش ابری را اینگونه تعریف می‌کند: «رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه‌ای از منابع رایانشی قابل تغییر ادامه مطلب…

By 92, ago