فصل پنجم :
بحث و بررسی یافته ها………………………………………………………………………………………..88-77
نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….90-88
کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………..92-90
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..93-92
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..102-94
عنوان صفحه
جدول شماره 1 : توزیع فراوانی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک………………………………………………………………………………………..60-59
جدول شماره 2 : توزیع فراوانی پرستاران مراقبت کننده از بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک…………………………………………………………62-61
جدول شماره 3 : میزان درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر…………………………………………………………………………………..64-63

جدول شماره 4 : میانگین نمره درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و حیطه های آن…………………………………………………….65
جدول شماره 5 : میانگین نمره درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و حیطه های آن و میانگین و انحراف معیار درک پرستار از رضایت بیمار از تسکین درد………………………………………………………………………………………..66
جدول شماره 6 : میانگین و انحراف معیار درک پرستار از رضایت بیمار از تسکین درد بر حسب متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………………67
جدول شماره 7 : میزان درک بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد………………………………………………………………………………………………………69-67
جدول شماره 8 : میانگین و انحراف معیار درک بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد بر حسب متغیرهای دموگرافیک…………………………………………………………………………………………71-70
جدول شماره 9 : میانگین و انحراف معیار نمره درک بیماران ازمراقبت ارائه شده مرتبط با دردو حیطه های آن و میانگین و انحراف معیار درک بیمار از رضایت از تسکین درد…………………… 72
جدول شماره 10: میانگین و انحراف معیار درک بیمار از رضایت از تسکین درد بر حسب متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………..77-73
جدول شماره 11: مقایسه میانگین و انحراف معیار درک پرستار و بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد و حیطه های آن………………………………………………………………………………………75
بیان مسئله پژوهش :
راحتی جسمی و روانی از جمله نیازهای پایه انسان بوده و حفظ و ایجاد آن، با هدف افزایش امیدواری و کاهش رنج بیماران، از چالش های عمده پرستاران است. اما زندگی اغلب با عوامل متعدد مختل کننده راحتی فرد همچون اضطراب، تنگی نفس، تهوع و درد همراه است (1). در این میان درد که احساسی فردی و ذهنی از ناراحتی است (2) از جمله شایع ترین شکایاتی است که موجب ناراحتی و ارجاع مددجویان به مراکز بهداشتی می شود (3). با وجود ناشناخته ماندن ماهیت واقعی درد و چند بعدی بودن آن، مشخصاً در مواقع آسیب احتمالی یا واقعی بافت و تحت تأثیر عواملی چون التهاب، اختلال خونرسانی، تومورها و یا اعمال جراحی بروز می کند (4).
جراحی، هرچند که خود یک روش درمانی برای رفع درد و ناراحتی بیمار است، اما می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد درد نیز مطرح باشد، به طوری که اغلب بیماران در مرحله بعد از عمل، درد ناشی از برش جراحی را تجربه می کنند (2). آمارها نیز نشان می دهند که حدود 20 درصد بیماران تحت عمل جراحی از درد خفیف، 20 تا 40 درصد از درد متوسط و 40 تا 60 درصد آنان از درد شدید شکایت می نمایند (5). جراحی پیوند عروق کرونر نیز که از دسته جراحی های بزرگ و معمول در جهان است (6)، از این قاعده مستثنی نیست. این جراحی، طبق آمار، سالانه بر روی یک نفر از هر هزار آمریکایی انجام می شود (7). در ایران نیز جراحی پیوند عروق کرونر60 درصد از کل اعمال جراحی قلب باز را تشکیل می دهد (8). در استان گیلان نیز شاهد آمار روز افزون انجام این نوع عمل جراحی هستیم. آمار گردآوری شده مربوط به استان گیلان توسط محمودیان نشانگر اشتغال دو جراح قلب و 435 مورد عمل جراحی پیوند عروق کرونر در سال 1385 در مرکز فوق تخصصی قلب دکتر حشمت رشت می باشد (9). در حالی که آمار گردآوری شده توسط پژوهشگر نشانگر اشتغال 5 جراح قلب و 1474 مورد عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1387بوده است که میزان 300 درصد افزایش عمل جراحی پیوند عروق کرونر طی دو سال در استان گیلان خود می تواند نشانگر روند رو به تزاید این عمل جراحی در این استان باشد.
نکته قابل توجه آن است که محمودیان در تحقیق خود بر روی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر میانگین شدت درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر، در 24 ساعت اول پس از انتقال از ICU به بخش جراحی را 7/5 در محدوده نمرات 0 تا 10 نشان داد (9).
با توجه به شیوع بالای درد در مددجویان تحت مراقبت، امروزه درد به صورت یکی از مفاهیم پایه پرستاری در آمده است (10) و اداره موثر آن، در تمامی استانداردهای مراقبت پرستاری، در اولویت بالا قرار دارد (11). درد بعد از جراحی پیوند عروق کرونر نیز از تشخیص های پرستاری مهم و بررسی و تسکین آن از اهداف اصلی پرستاری به شمار می رود (7). چرا که پرستاران بیشترین زمان را با بیماران سپری کرده و در خصوص بررسی درد، انجام اقدامات تسکینی نظیر رساندن داروهای مسکن و ارزشیابی اثرات این اقدامات برای اطمینان از دریافت سطح قابل قبولی ازتسکین درد مسئول می باشند (12). همچنین پرستاران مسئولیت فراهم کردن محیط راحت و مناسب برای بیماران و آموزش بیمار و خانواده ها برای انجام درمان های تسکینی در زمان مناسب را بر عهده دارند (13). ایدموتو و کرسیویک1 در این زمینه می نویسند که تسکین و اداره درد یکی از مهمترین توجهات و مراقبت ها از بیمار تحت جراحی قلب و خانواده های آنان است (14) که لازم است با کیفیت مطلوب انجام گیرد تا اثر قابل توجهی بر روی تکرار و شدت درد بیمارداشته باشد (13) چرا که درد پس از عمل بر ابعاد گوناگون روحی و جسمی بیماران اثر فراوان داشته و عوارض حاصل از آن می تواند در اقتصاد درمان نیز موثر باشد، بنابراین ارزیابی پیوسته ی کیفیت فرآیند درمان درد از اهمیتی ویژه برخوردار است. نظرسنجی از بیماران درباره ی درد پس از عمل و رضا یتمندی ایشان، از شاخص های عمده و مهم بررسی فرآیند های درمان درد پس از عمل است (15).
جامعه درد آمریکا2 نیز به ارائه دهندگان مراقبت توصیه می کند که بررسی و شناخت درد را به عنوان پنجمین علامت حیاتی مورد توجه قرار دهند و دهه 2001 تا 2010 را به عنوان دهه کنترل درد نامیده است (16). کمیسیون مشترک اعتباردهی سازمان های بهداشتی3 نیز در این زمینه اعلام کرده که درد بیماران باید به طور منظم از زمان پذیرش تا ترخیص مورد بررسی و درمان قرار گیرد (13). زیرا اداره موثر و مناسب درد موجب ارتقای کیفیت زندگی، تسهیل بهبودی سریع و برگشت به عملکرد قبلی، کاهش بیماری زایی و ترخیص زودتر بیمار از بیمارستان خواهد شد (18).
امروزه کمیته کیفیت مراقبت آمریکا، استانداردهایی را جهت ارتقای کیفیت اداره درد ارائه داده است که شامل اطمینان از شناسایی درد بیمار و درمان کامل آن، گردآوری اطلاعات ضروری در مورد درد، آسان و در دسترس بودن امکانات و شرایط اداره درد در کلینیک های مراقبتی، آموزش قبل از عمل به بیماران درباره درد، امکان شرکت بیمار در مراقبت، پاسخ سریع تیم مراقبت بهداشتی به گزارش درد بیمار، اجرای سیاست ها و توجه به ایمنی در استفاده از راهکارهای ضد درد و بررسی برآیند درمان درد به وسیله فرآیندهای ارتقای کیفیت می باشند. این کمیته ارزیابی پیوسته کیفیت فرآیند اداره درد بیماران را حائز اهمیت دانسته است (2). مرکز تحقیقات کیفیت مراقبت بهداشتی نیز توجهات بالینی مرتبط با اداره درد را به صورت بررسی درد با استفاده از یک مقیاس نمره دهی، اجرای سریع مسکن ها به همراه روش های غیر دارویی مانند وضعیت دادن مناسب برای کاهش درد و تامین راحتی بیماران ارائه نمود است (18). در زمینه مراقبت های مرتبط با اداره درد بعد از جراحی، ایدوال4 با ارائه نتایج مطالعات قبلی خود که به روش کیفی انجام شده بود، ابعاد ارتباط5، محیط6، اطمینان7 و فعالیت8 را در مبحث کیفیت اداره درد مطرح نمود (19). نکته دیگری که در زمینه کیفیت اداره درد مورد توجه محققین قرار گرفته است، رضایت بیمار از تسکین دردش می باشد. چرا که تعیین رضایت بیماران یکی از استانداردهای تعیین کننده عملکرد می باشد (20). در واقع جلب رضایت بیمار هدف غایی تیم مراقبت های بهداشتی است که در برنامه ارتقای کیفیت در بیمارستان ها گنجانده شده است (21). تامین رضایت بیمار زمانی ممکن است که او با برطرف شدن نیازهای اساسی خویش احساس راحتی کند. اداره موثردرد، موجب رضایت فرد از اداره درد خواهد شد (21).
جاپویل9و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که در بیمارستان هایی که بیماران آنها از رضایت بیشتری برخوردار هستند، آمارهای مرتبط با طول مدت بستری و مرگ و میر بیماران کمتر از دیگر بیمارستانها است (22). در یک بررسی در بیمارستان آموزشی میا در فلوراید آمریکا در خصوص ارتباط رضایت بیمار از تسکین سریع درد و عوارض بعد از عمل، مشخص شد که بین رضایت بیماران از تسکین درد و عوارض ارتباط وجود دارد، به طوری که در92 درصد بیمارانی که درد بعد از عمل داشتند، عوارض جدی بعد از عمل دیده شد و در 8/91 درصد بیمارانی که راضی یا خیلی راضی بودند، عوارض بسیار کمتری مشاهده شد (23). بنابراین کنترل و اداره درد بعد از عمل جراحی، به طور قابل توجهی در روند بهبودی بعد از عمل جراحی، طول بستری بودن بیمار و میزان رضایت بیماران عمل شده موثر است (1).
در مقابل عدم اداره درد می تواند موجب نارضایتی بیمار، ارتباط نامناسب بیمار با پزشک و پرستار، عوارض و تاخیر بهبودی در فرد، اقامت طولانی تر بیمار در بیمارستان و افزایش هزینه های درمانی گردد (16). برای مثال تغییرات شاخص های فیزیولوژیک چون تاکیکاردی، تنفس سطحی سریع و افزایش فشار خون از جمله اثرات معمول درد می باشند (1). از طرف دیگر سفتی عضلات قفسه سینه، شکم و دیافراگم و در نهایت خودداری بیمار از تنفس عمیق با هدف جلوگیری از درد می توانند باعث بروز مشکلات تنفسی و کاهش اکسیژن رسانی به میوکارد شوند (5).
متاسفانه به رغم پیشرفت های علمی در خصوص پاتوفیزیولوژی و درمان درد، هنوز بیشتر بیماران از دردهای آزار دهنده ای شکایت دارند (24). به گونه ای که در آمریکا 2/3 بیماران تحت جراحی، تسکین ناکافی درد خود را گزارش می کنند و استناداتی در زمینه عدم اداره کافی درد بیماران توسط مراقبین بهداشتی موجود می باشد. در زمینه جراحی پیوند عروق کرونر نیز تحقیقات نشان می دهند که علی رغم وجود درد متوسط تا شدید بعد از عمل و امکان ایجاد بیشترین تسکین در این بیماران با تجویز داروهای ضد درد، بعضی از پزشکان و پرستاران تمایل به مصرف مسکن های خاص ندارند (3). محققین علل گوناگونی را در مهار ناکافی درد پس از عمل سهیم می دانند که شامل ارزیابی ناکافی درد بیماران، تفاوت های فردی در میزان حس و بروز علائم درد، ار تباط ناکافی کارکنان درمانی با بیمار، نگرش های منفی در ارتباط با استفاده از داروهای مخدر و برداشت های نادرست از مفهوم درد می باشد (25).
مشکل عمده موجود در دستیابی به هدف تسکین درد بیماران، شاید ذهنی بودن درد باشد. زیرا درد تجربه ای است که به تعبیر خود فرد وابسته بوده و هر فرد به روشی متفاوت آن را بروز می دهد که این ویژگی ها بررسی کاملاً دقیق درد را مشکل می سازند (26). در حقیقت نحوه و میزان واکنش افراد به حس و تجربه آن تحت تأثیر عواملی چون سن، جنس، ترتیب تولد، فرهنگ، نژاد، تجارب گذشته، سبک سازگاری، حمایت اجتماعی و اعتقادات مذهبی آنان قرار دارد (11). بنابراین پرستاران بیش از سایر اعضای تیم مراقبت نیاز به درک درد و مهارت در بررسی کا مل آن، درک انتظارات بیمار، سوء برداشت های او و در نهایت تسکین درد دارند (3).
از طرف دیگر عواملی چون آموزش ناکافی پرسنل و بیمار، فقدان ارتباط بین بیماران و پرسنل، تفاوت های نگرشی، فقدان چهارچوب های سیستماتیک بررسی درد و همچنین تفاوت میان درک آنان از درد و شدت آن نیز می توانند از موارد تاثیر گذار در اداره غیر موثر درد باشند (26). بنابراین توجه به این عوامل و کنترل آنها شاید بتواند به اداره موثرتر درد منتهی گردد (21). در این میان تفاوت میان درک پرستاران و بیماران از موارد قابل تامل است. زیرا واضح است که پرستاران تدابیر تسکین دهنده درد بیماران را با توجه به درک خود از درد بیمار برنامه ریزی و اجرا می کنند. تصور می شود که عدم درک صحیح درد و مسکن ها، جمع آوری غیر موثر اطلاعات در مرحله بررسی درد، انکار درد، ترس از اعتیاد، علاقه مندی پرستاران به عقاید و تعصبات شخصی می تواند موجب اختلاف موجود در کنترل درد گردد (26). چنانچه ایدوال و همکاران در مطالعه خود با هدف مقایسه ارزیابی پرستار و بیمار از کیفیت مراقبت در اداره درد بعد از عمل، نشان دادند که تفاوت معناداری در درک پرستار و بیمار از اداره درد وجود دارد (19).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لذا با توجه به اهمیت درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و هماهنگی بین درک پرستار و بیمار از اداره درد و همچنین لزوم عملکرد مبتنی بر شواهد در اداره مطلوب درد بعد جراحی (27) و عدم دسترسی به یافته های تایید شده در زمینه ی اختلاف موجود بین درک پرستار و بیمار از اداره درد، پژوهشگر بر آن شد که به مقایسه درک پرستار و بیمار از کیفیت اداره درد، در دو بعد ارائه مراقبت و رضایت بیمار بپردازد. زیرا اندازه گیری کیفیت مراقبت در جهت به دست آوردن اطلاعات جزئی بیشتر درباره چگونگی مراقبت از بیمار، شناسایی موارد ضعف و قوت و یافتن حیطه های احتمالی نیازمند ارتقاء، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (22).
اهداف پژوهش :
هدف کلی: هدف کلی این پژوهش مقایسه درک پرستار و بیمار از کیفیت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بخش جراحی قلب بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1389 می باشد.
اهداف ویژه :
تعیین میانگین نمره درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغیرهای زمینه ای
تعیین میانگین نمره درک پرستار از رضایت از تسکین درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغیرهای زمینه ای
تعیین میانگین نمره درک بیماران از ارائه مراقبت مرتبط با درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغیرهای زمینه ای
تعیین میانگین نمره درک بیماران از رضایت از تسکین درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغیرهای زمینه ای
مقایسه میانگین نمره درک پرستار و بیمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
مقایسه میانگین نمره درک پرستار و بیمار از رضایت از تسکین درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
سوالات پژوهش :
میانگین درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغیرهای مداخله گر چقدر است؟
میانگین درک پرستار از رضایت بیمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از تسکین درد، بر حسب متغیرهای مداخله گر چقدر است؟
میانگین درک بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از ارائه مراقبت مرتبط با درد بر حسب متغیرهای مداخله گر چقدر است؟
میانگین رضایت بیمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از تسکین درد، بر حسب متغیرهای مداخله گر چقدر است؟
فرضیات پژوهش:
1. درک پرستار و بیمار از کیفیت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر متفاوت است.
2.درک پرستار و بیمار از رضایت از تسکین درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر متفاوت است.
تعاریف واژه ها :
تعریف نظری واژه ها :
جراحی پیوند عروق کرونر: یک شیوه جراحی است که در آن یک رگ خونی از بخش دیگری از بدن (نظیر صافن پا یا شریان پستانی داخلی) بیمار برداشته و سپس آن را به آئورت صعودی و سرخرگ کرونر بعد از تنگی پیوند می زنند (3).
درد: یک تجربه عاطفی ناخوشایند می باشد که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط است. در حقیقت درد تجربه ای ذهنی و منحصر به فرد است و به همان شدتی است که فرد ابراز می کند (1).
اداره درد: اداره درد شامل توجهات مرتبط با بررسی، تشخیص، تعیین برآیندها، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی جنبه های مختلف درد است (18).
رضایت: رضایت یک مفهوم ذهنی است که بیانگر میزان ارضای تمایلات و نیازهای اساسی انسانهاست (28).
تعاریف عملی واژه ها :
درک از کیفیت اداره درد: درک از کیفیت اداره درد با بررسی کلیه توجهات ذکر شده در تعریف نظری اداره درد همراه با رضایت از اداره درد در 48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش جراحی مورد سنجش قرار می گیرد.
درک بیمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد:درک بیمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد با بررسی توجهات ذکر شده در تعریف نظری اداره درد در48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش جراحی، با استفاده از پرسش نامه معتبرشده ایدوال و همکاران، خاص بیماران مورد ارزیابی قرار می گیرد. میانگین امتیازات کسب شده، در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.
درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد:درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد بیمار با بررسی توجهات ذکر شده در تعریف نظری اداره درد در48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش جراحی، با استفاده از پرسش نامه معتبرشده ایدوال و همکاران، خاص پرستاران، مورد ارزیابی قرار می گیرد. میانگین امتیازات کسب شده، در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.
درک بیمار از رضایت از اداره درد: درک بیمار از رضایت از تسکین درد در 48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش با استفاده از ابزار BPI10 (ابزار دیداری عددی) انجمن درد آمریکا با محدوده نمرات از 0 (عدم رضایت) تا 10( رضایت کامل)، بررسی می شود و سپس میانگین نمره رضایت از اداره درد جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.
درک پرستار از رضایت از اداره درد: درک پرستار از رضایت بیمار از تسکین درد در 48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش با استفاده از ابزار BPIانجمن درد آمریکا با محدوده نمرات از 0 (عدم رضایت) تا 10( رضایت کامل)، بررسی می شود و سپس میانگین نمره رضایت از اداره درد جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیش فرض های پژوهش :
جراحی پیوند عروق کرونر یکی از اعمال جراحی داخل قفسه سینه و از شایع ترین اعمال جراحی قلب می باشد (6).
جراحی های داخل قفسه سینه عمدتاً سبب درد حاد و شدید می شوند (7).
درد از تشخیص های مهم پرستاری بعد از هر نوع عمل جراحی می باشد (5).
عدم تسکین درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر باعث عوارض فراوانی می شود (3).
فراهم نمودن راحتی، هنر اصلی پرستاری است (18).
اداره درد از اهداف پرستاری است که با استفاده از مداخلات دارویی و غیر دارویی انجام می گیرد (1).
کنترل درد توسط پرستار با عواملی چون درک آنها از درد و شدت آن در ارتباط است (26).
نزدیکی درک پرستار و بیمار از اداره درد، می تواند با اثرات مثبت بر کیفیت اداره درد همراه باشد (10).
محدودیت های پژوهش :
با وجود سعی در جمع آوری داده ها و تکمیل پرسش نامه ها در شرایطی که نمونه های مورد پژوهش تحت تنش و خستگی نباشند، با این حال وجود خستگی و وضعیت روحی غیر قابل تشخیص در پرستاران و بیماران می توانست از عوامل تاثیر گذار برنتایج مطالعه باشد که قابل شناسایی توسط پژوهشگر نبوده است.
تفاوت های فردی بیماران درمورد تحمل درد
مثبت بودن تمامی عبارات پرسشنامه مرتبط با بررسی کیفیت اداره درد در بخش ارائه مراقبت کافی، می تواند موجب سوگیری نمونه های پژوهش شده باشد که به دلیل استاندارد بودن ابزار مورد استفاده، قابل کنترل توسط پژوهشگر نبوده است.
چارچوب پژوهش :
چارچوب پژوهش حاضر از نوع پنداشتی بوده و براساس مفهوم درد و اداره آن استوار است. براین اساس تعریف هایی از درد و انواع آن، نظریه ها و مکانیسم درد، جراحی پیوند عروق کرونر، عوامل مؤثر بر تجربه درد، روشها و کیفیت اداره درد و نقش پرستار در آن با تمرکز بر درد بعد از جراحی پیوند عروق کرونر در این بخش ارائه خواهد شد.
راحتی از درد به عنوان یک عامل مختل کننده آسایش انسانها، از نیازهای مهم بیماران است. با توجه به این که پرستاران یکی از مسئولیت های مهم خود را فراهم نمودن آسایش بیماران می دانند، باید با شناسایی و اداره درد بیمار، سعی در ایجاد راحتی و حس خوب بودن در بیمار داشته باشد (30). از این رو درد و اداره آن به عنوان یکی از مفاهیم مهم پرستاری مطرح شده است.
درد از واژه یونانی پوین (poin) به معنای مجازات و تاوان گرفته شده و تاریخچه ای به قدمت انسان دارد، به طوری که بشریت هیچ گاه از دو مقوله درد و لذت جدا نبوده است (31). درد در واقع مشکلی است که هر فردی در طی دوره ای از زندگی خویش آن را تجربه می کند و از مواردی است که مورد بحث بسیار قرار گرفته است (1). این شکایت در حقیقت یک تجربه فردی است که ماهیت واقعی آن به طور دقیق شناخته نشده است (32). به طوری که کراون و هرنل11 به نقل از مک کافری و بیب12 به این نکته تأکید دارند که درد آن چیزی است که شخص تجربه کننده می گوید و در همان مکان و به همان شدتی است که وی بیان می کند (12). از این رو تعاریف زیادی برای آن ارائه شده است. برای مثال برخی درد را هشدار بدن از وجود فشار دانسته که قابل چشم پوشی نیست (4). لینتون و مئابیس13 درد را به عنوان پاسخی ذهنی به تنیدگی آورهای فیزیکی و روانی تعریف می کنند (26). مجمع بین المللی درد نیز آن را به عنوان یک احساس ناخوشایند و تجربه عاطفی در رابطه با آسیب نسبی یا کامل بافت توصیف نموده است (1).
برای درک و شرح بهتر درد، نظریه ها و تئوری های متعددی ارائه شده اند. هدف از بیان نظریه ها و تئوری های درد، کوشش جهت شرح پدیده درد می باشد تا بتوان تدابیر مناسب را جهت تسکین آن انتخاب نمود. که از میان نظریه های درد می توان به نظریه اختصاصی، تئوری عاطفی، نظریه الگویی و تئوری کنترل دروازه ای اشاره نمود.
دکارت14 در قرن هفدهم، با ارائه اولین نظریه مطرح در ارتباط با درد، عنوان می کند که درد حس خاصی است که به دنبال تحریک اعصاب منتهی شونده به مغز توسط یک محرک مضر حاصل می شود. پس از آن نظریه ویژه یا اختصاصی15 توسط شیف16 در سال 1858 جهت توصیف پدیده درد ارائه شده است. شیف معتقد بود که بین گیرنده های درد و انتهای آزاد اعصاب در بافت ها تمایز وجود دارد و گیرنده های محیطی درد فقط با نوع خاصی از وارده حسی تحریک می گردند. اگر چه بعضی گیرنده ها اختصاصی هستند، اما در ارتباط مستقیم و مداوم گیرنده های اختصاصی با مراکز عالی مغز جای تردید است (33). در این تئوری تأثیر منحصر به فرد تحریک فیبرهای عصبی وابران مورد توجه قرار گرفته است که به طور مستقیم تحریک را به مغز منتقل نموده و موجب حس درد می شوند (11). امروزه این مدل سطحی و ابتدایی در نظر گرفته می شود. پژوهشگران معتقدند که علاوه بر حس درد، حس فشار و حرارت نیز از طریق همان رشته ها منتقل می گردند (34).
از دیگر تئوری های مطرح شده در ارتباط با درد می توان به تئوری عاطفی17 اشاره نمود. قدمت این تئوری به زمان ارسطو برمی گردد، تئوری عاطفی، درد را یک نوع حس جدای از حواس پنج گانه می شناسد. طبق این تئوری درد دارای یک کیفیت عاطفی مانند غمگینی است (8،35). گرچه این نظریه به یک بعد مهم تجربه درد یعنی بعد عاطفی توجه دارد، اما در توضیح کامل تجربه درد ناتوان است. البته این تئوری هنوز مورد توجه است و عده ای از محققان کیفیت احساسی درد را مشخص ترین جزء در تجارب درد بیان کرده اند (8).
نظریه الگو نظریه دیگری است که توسط نف18 در سال 1934 مطرح و سپس توسط ودل19در سال 1962تکمیل گردید. طبق این الگو سیستم جداگانه ای، به جز تحریک شدید محیطی گیرنده های غیر اختصاصی، برای درک درد وجود ندارد. موافقین با این نظریه معتقدند که ایمپالس های عصبی ایجاد شده توسط محرک های قوی و ضعیف، با الگوهای مختلفی از درد، به وسیله سیستم عصبی مرکزی تفسیر می شوند (36). این تئوری وجود گیرنده های خاص درد را رد می کند و معتقد است درد به دلیل تحریک گیرنده های مختلف، حس می شود. بنابراین درد، حاصل تحریک شدید گیرنده ها و ایجاد الگوی مشخصی از تکانه های عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. طبق این تئوری فیبرهای نازک، درد را منتقل و فیبرهای قطور، انتقال آن را مهار می کنند. در سندرم های غیر طبیعی (نورالژیا : درد به دنبال عفونت) فیبرهای مهاری قطور، کم می گردد (37).
اشکالات عمده این تئوری آن است که باید محرک های قوی برای تشدید درد وجود داشته باشد. نکته قابل توجه این است که دردهای عصبی خود به خودی20 ، که در آن محرک هایی مثل لمس بسیار ظریف باعث ایجاد حملات درد عصبی21 می گردند، با این تئوری قابل توجیه نیستند (1).

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید