پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (4350)

3-4- تعریف مفاهیم اصلی پژوهش683-5- تکنیکهای مورداستفاده برای گردآوری داده ها703-5-1- مطالعات اسنادی70 سایت منبع پایان نامه 3-5-2- مشاهده713-5-3- مصاحبه نیمه ساخت یافته723-5-4-محورهای مصاحبه723-5-5-روش تحلیل داده های مصاحبه73فصل چهارم: یافته های تحقیق4-1- یافته های کیفی784-2-یافته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (4351)

2-5-روش های انتقال تکنولوژی382-5-1- قرارداد تحویل کامل392-5-2-کسب پروانه392-5-3-حق استفاده از اسم تجاری402-5-4-تبادل و استخدام نیروی انسانی402-5-5-آموزش و تعلیم402-5-6-برون سپاری412-5-7-قرار داد بای بک412-5-8- اتحاد استراتژیک412-5-9- قراردادهای بیع متقابل422-5-10-همکاری فنی422-5-11- قرارداد توسعه و تحقیق422-5-12- تحقیق و توسعه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (4328)

موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) رایانش ابری را اینگونه تعریف می‌کند: «رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه‌ای از منابع رایانشی قابل تغییر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (4339)

فهرست منابع …………………………………….………….…….…………. 116پیوست ها ………………………………………………….…….………… 125چکیده انگلیسی ……………………….……………….…….….……………. 131فهرست جداولعنوان صفحهجدول شماره (1): توزیع مشخصات فردی و اجتماعی مراقبتدهندگان………..…………. 56 جدول شماره (2): توزیع مشخصات فردی و اجتماعی بیماران تحت مراقبت ….……..…… 58جدول شماره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (4329)

مقدمه 813-1 تحقیق علمی  813-1-1 تعریف و مفهوم تحقیق علمی   813-1-2 قواعد تحقیق علمی  82 3-1-3 فلسفه تحقیق علمی  833-1-4 ویژگی های تحقیق علمی  843-1-5 هدف از تحقیق علمی  863-1-6 انواع تحقیق علمی  873-1-6-1 انواع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (4340)

فهرست مطالب عنـوان صفحـه فصل اول: کلیّات پژوهش1-1-بخش اول: کلیات21-1-1-بیان مسئله21-1-1-1-تعریف لغوی سبکشناسی31-1-1-2-انواع مفهوم سبک31-1-1-3-تقسیم بندی سبک31-1-1-4-انواع سبک نو41-1-2-سؤالات اصلی پژوهش51-1-3-پیشینهی تحقیق51-1-4- اهداف پژوهش61-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه71-2-1-معرفی علیرضا قزوه71-2-2-زندگی ادبی71-2-3-آثار71-2-4-مسؤولیت‌ها81-2-5-جوایز8 فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (4330)

مسئول مالی بازرگانی فاکتور محصولات ارسالی را صادر و برای مشتری ارسال می نماید. مسئول فروش تأییدیه رسید محصولات را از مشتری اخذ و آن را ثبت می نماید.ActorJobsمشتری تقاضای خرید محصولقسمت فروش بررسی موجودی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (4331)

2-5-1-12-ویلیام فاین362-6-پیشینه تحقیق37فصل3 : روش تحقیق423-1-مقدمه433-2-روش تحقیق443-3-روشها و ابزار جمعآوری اطلاعات463-4-نمودار فرآیند تحقیق463-5-جامعه و نمونه آماری483-6-سوالات و فرضیههای تحقیق483-7-تشریح آزمونهای آماری تحقیق493-7-1-آزمون شاپیرو-ویلک502-7-3-آزمون تی تک نمونهای513-7-3-آزمون علامت523-7-4-تشریح روش آنتروپی شانون533-8-خلاصه فصل55فصل4: تجزیه‌وتحلیل دادهها564-1-مقدمه574-2-آمار توصیفی584-2-1-توصیف داده‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (4332)

2-1- مقدمه132-2- تاریخچه پیشبینی متغیرهای اقتصادی142-3- مبانی نظری پیشبینی172-3-1- روشهای پیشبینی202-3-1-1- روشهای پیشبینی کیفی202-3-1-2- روش دلفی212-3-1-3- سناریو نویسی222-3-1-4- رویکرد ذهنی222-3-2- روشهای پیشبینی کمی222-3-2-1- روشهای پیشبینی سریزمانی232-3-2-2- پیشبینی سریهای زمانی با استفاده از روشهای مسطحسازی252-3-2-3- پیشبینی ادامه مطلب…

By 92, ago